Regulamin

I. Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.skuterdebica.hg.pl
Sprzedającym prowadzącym sklep internetowy pod adresem www.skuterdebica.hg.pl jest firma wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Dębicy pod numerem 10448/05:

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA “SKUTER”
Wacław Wojciechowski
ul. Spółdzielcza 6
39-200 Dębica

NIP: 872-136-48-25
REGON: 180089724

Kupujący może kontaktować się ze Sprzedającym pod wskazanym w ust. 2 adresem, pod adresem mailowym: skuterdebica@hoga.pl , jak również telefonicznie od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do godz. 17:00 oraz w soboty od godz. 9:00 do godz. 13:00 pod numerem telefonu 14 670-80-99 lub tel. komórkowym 502-262-558(opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Kupujący).
Każdy Klient dokonujący zakupu poprzez stronę internetową www.skuterdebica.hg.pl jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

II. Przedmiot Sprzedaży

Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronie sklepu internetowego www.skuterdebica.hg.pl.
Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały leganie wprowadzone na rynek polski. Sprzedający zastrzega sobie prawo do oferowania produktów promocyjnych i wyprzedażowych, które będą stosownie oznaczone i opisane.
Minimalna kwota zamówienia dokonanego za pośrednictwem sklepu internetowego nie jest określona. Cena prezentowanych produktów wyrażona jest w Złotych Polskich, zawiera podatek VAT i nie obejmuje kosztów przesyłki.
Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.)
Płatność za realizację zamówienia dokonanego za pośrednictwem strony internetowej sklepu www.skuterdebica.hg.pl następuje poprzez pobranie za posrednictwem Poczty Polskiej w momencie odebrania przesyłki przez Kupującego.
Na kwotę płatności składa się cena produktu powiększona o koszt wysyłki.
Koszt wysyłki ponosi Klient. Aktualny koszt wysyłki oferowanych towarów znajduje się na stronie naszego sklepu.
Akceptując Regulamin, Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie papierowej bądź paragonu będącego dowodem dokonania zakupu poprzez sklep internetowy na wyznaczony adres.
Klient dokonuje wyboru wystawienia i przesłania faktury w formie papierowej bądź paragonu podczas dokonywania zamówienia produktu w sklepie internetowym. W przypadku wyboru faktury VAT klient powinien poinformować o tym wyborze Sklep i podać wszystkie, niezbedne dane do jej wystawienia.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

Sklep internetowy www.skuterdebica.hg.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.Zamówienia można dokonać telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail na adres skutrdebica@hoga.pl lub faxem na nr 14 670-80-99. Powinno ono zawierać dane teleadresowe Klienta niezbędne do realizacji zamówień, nazwę części oraz jej numer specyfikacji Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu
Dokonując zamówienia, Klient:
wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie Firmy „SKUTER” i przetwarzanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy przez Sprzedającego.
powinien zaakceptować postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego Firmy „SKUTER”.
Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym.
Zamówienia od Klienta są przyjmowane wyłącznie przez sklep internetowy www.skuterdebica.hg.pl
Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma od Sprzedającego maila zwrotnego zawierającego informację o przyjęciu zamówienia.

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesłane zostanie Klientowi na adres e-mail wskazany przez Klienta.

IV. Dostawa

Dostawy produktów oferowanych przez stronę internetową www.skuterdebica.hg..pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Zakupione produkty są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 14 dni roboczych.
W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia, zobowiązany jest on poinformować Klienta o takowej sytuacji pisemnie bądź telefonicznie. Niewykonanie zobowiązania nakłada na Sprzedającego obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez Klienta tj. ceny towaru oraz koszt transportu.
W przypadku dostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania i zapłaty kwoty pobrania za części i przesyłkę. Z chwilą wydania towaru Klientowi przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

V. Prawo do odstąpienia od umowy

Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby Firmy „SKUTER” (wskazany w tytule I pkt 2 niniejszego Regulaminu). Firma „SKUTER” umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres mailowy skuterdebica@hoga.pl.

Termin 14-dniowy liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.
Sprzedający niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży na wskazany przez Klienta adres mailowy.
Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmieniony
Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.
Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Sprzedający nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z zastrzeżeniem ust. 42. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient podczas zakupu przez stronę internetową www.skuterdebica.hg.pl.
Jeżeli sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
Uprawnienia i obowiązki określone w pkt. 35-48 Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Firma „SKUTER” informuje, że nie prowadzi sprzedaży produktów na podstawie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa (akwizycja itp.).

VI. Reklamacje

Sprzedający zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
W sytuacji wystąpienia wady Klient będący Konsumentem może:
żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
żądać obniżenia ceny albo złożyć oświadczenie odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Żądaniu obniżenia ceny powinno towarzyszyć określenie kwoty, o którą cena ma być obniżona (z uwzględnieniem wartości towaru z wadą i towaru pełnowartościowego).
Reklamację z tytułu rękojmi zawierającą opis zauważonej wady wraz z określeniem swoich żądań przewidzianych w ramach rękojmi można złożyć w dowolnej formie, w szczególności:
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: skuterdebica.hg.pl pisemnie na adres Sprzedającego wskazany w tytule I pkt 2 niniejszego Regulaminu.
Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedającego wskazany w tytule I pkt 2 niniejszego Regulaminu. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedający.
Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu dwóch lat od wydania Towaru Kupującemu. W tym terminie Kupujący może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Kupujący żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
Jeżeli żądanie złożone przez Kupującego przy reklamacji dotyczy: naprawy towaru, wymiany towaru na nowy lub obniżenia ceny towaru – reklamacja rozpatrzona zostanie przez Sprzedającego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedającego w powyższym terminie oznacza, że Sprzedający uznał reklamację za uzasadnioną.

VII. Postanowienia końcowe

Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.skuterdebica.hg.pl są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
Ceny i warunki zakupu prezentowane na stronach sklepu internetowego mają zastosowanie wyłącznie dla Zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Sprzedający informuje, że dokłada wszelkich starań, aby informacje dotyczące Towarów prezentowanych na stronach sklepu internetowego były zgodne z danymi katalogowymi producentów.
Podczas składania Zamówienia Kupujący powinien wyrazić zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu, dla celów związanych z realizacją Zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami). Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego i oferowanych za jego pośrednictwem usług.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
Opisy produktów i ich zdjęcia oraz informacje prasowe pochodzą z bazy danych stanowiącej własność Firmy „SKUTER”.

VIII. Wejście w życie i zmiany regulaminu

Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji na stronie sklepu internetowego, chyba że właściciel serwisu poinformuje o innej dacie.
Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.